BVBL
Aarlenstraat 82
1040 Brussel - BelgiŽ
Tel. : +32 2/507 68 11
Fax. : +32 2/888 68 11
Email : info@bvbl.be
 

Legal disclaimer

Eigendom van de website:

Deze website (www.abmb.be / www.bvbl.be / www.abmb-bvbl.be) is exclusief eigendom van de feitelijke vereniging "BVBL - ABMB" (De Belgische Vereniging van Beursleden - L'Association belge des Membres de la Bourse).

Maatschappelijke zetel: Aarlenstraat 82, 1040 Brussel .
Tel : +32 2/507 68 11.

De Vereniging wordt vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer Luc Aspeslagh.

 

Algemene bepalingen:

De toegang tot en het gebruik van de website staan open voor het "grote publiek" en zijn geregeld op basis van de hierna vermelde clausules. Raadpleging van de website impliceert dat u instemt met die clausules en ze in acht zult nemen.

Als u weigert die clausules te onderschrijven, wordt van u verwacht dat u de website niet opent noch raadpleegt en geen gebruik maakt van de website noch van de informatie die daarop beschikbaar is.

 

Intellectuele eigendom en auteursrecht :

De rechten inzake intellectuele eigendom gelden voor de website in zijn geheel. De feitelijke vereniging "BVBL - ABMB" bezit de rechten op de intellectuele eigendom van de website en de inhoud ervan (teksten, fotoís, afbeeldingen, animatiebeelden, beelden, logoís, enz.)

Het is dus verboden ťťn van de onderdelen van de website of de website als zodanig geheel of gedeeltelijk te kopiŽren, over te nemen, te verspreiden, te commercialiseren, te wijzigen, over te dragen, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de feitelijke vereniging "BVBL - ABMB".

De inhoud van de website mag alleen voor persoonlijke en educatieve doeleinden of voor (niet-commerciŽle) beroepsdoeleinden worden uitgeprint en in alle kopieŽn moet de bij de inhoud aangegeven vermelding inzake het auteursrecht worden overgenomen.

Elke vorm van onwettig gebruik van de website in zijn geheel of van een onderdeel ervan (hacking, vervalsing, enz.) zal aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging overeenkomstig de van kracht zijnde Belgische en internationale wetten.

 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

Zonder uw medeweten worden geen persoonsgegevens ingezameld. De persoonsgegevens die worden ingezameld met behulp van formulieren, worden door de feitelijke vereniging "BVBL - ABMB" gebruikt uitsluitend om uw vraag te beantwoorden. Die gegevens worden niet opgeslagen in een databank.Persoonsgegevens zullen niet worden meegedeeld noch doorverkocht aan derden en evenmin voor commerciŽle doeleinden worden gebruikt. Wanneer u op de website bent, kunnen er ťťn of meer cookies voorkomen, maar die worden alleen voor de goede werking van de website zelf aangewend.

Wel behoudt de feitelijke vereniging "BVBL - ABMB" zich het recht voor om zonder uw toestemming gebruik te maken van uw persoonsgegevens of om ze openbaar te maken, uitsluitend wanneer dit in het kader van een gerechtelijke procedure is vereist.

 

Hyperlinks:

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar deze website is de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming vereist van de feitelijke vereniging " BVBL - ABMB". De aanvraag daarvoor moet via e-mail worden ingediend. Wanneer de toestemming is gegeven, dan vragen wij u de links niet binnen een set van frames te plaatsen.

De feitelijke vereniging "BVBL - ABMB" draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de websites die u vanop haar website kunt openen. Wanneer u een andere dan de "BVBL - ABMB"-website raadpleegt, dient u ermee rekening te houden dat die website los staat van de feitelijke vereniging "BVBL - ABMB" en dat de feitelijke vereniging "BVBL - ABMB" geen controle heeft over de inhoud van die website. Een link naar een andere website dan die van de ďBVBL - ABMB" impliceert niet dat de feitelijke vereniging "BVBL - ABMB"enigerlei aansprakelijkheid voor het gebruik en de inhoud van die website aanvaardt of op zich neemt.

 

Schadevergoeding:

De feitelijke vereniging "BVBL - ABMB" kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele rechtstreekse, onrechtstreekse of toevallige schade die voortvloeit uit/of verband houdt met het gebruik van deze website. Dat geldt onder meer voor eventuele computervirussen, geblokkeerde softwareprogrammaís, overbelaste verbindingen tussen computers en/of binnen een computernetwerk alsook voor het gebrek aan compatibiliteit met de door de gebruiker aangewende hardware en softwareprogrammaís, en voor het doorlopende gebruik van deze website.

 

Autonomie en wijzigingen:

Indien sommige bepalingen in deze Legal Disclaimer als ontoepasbaar worden beschouwd, worden de overige bepalingen geacht ongewijzigd van toepassing te zijn, en de ontoepasbare bepaling(en) zal (zullen) worden vervangen door een toepasbare bepaling die qua geest zo dicht mogelijk zal aansluiten bij die van de als ontoepasbaar beschouwde bepaling.